Spørsmål og svar: Reklamasjon

Hvor starter en reklamasjonssak hos Frigoscandia?

En reklamasjonssak starter her på vårt nettsted ved at du som kunde fyller ut et skjema. Du finner dette ved å klikke på “Kontakt oss” og deretter velge reklamasjonsskjema. (I løpet av 2023/2024 vil vi gjennomgå reklamasjonsprosessen, inkludert skjemaet. Vi vil blant annet vurdere og redusere de opplysningene kunden må fylle ut, samt redusere behandlingstiden for mottatte saker.)

Hva erstattes ved en godkjent reklamasjon?

Erstatning ved reklamasjon skjer i henhold til NSAB 2015 ved tap eller reduksjon av gods, vanligvis beregnet etter godsets fakturaverdi ved mottak for transport, ekskludert merverdiavgift. Også fraktkostnader erstattes (hvis frakten ikke allerede er inkludert i vareverdien) samt andre utlegg i forbindelse med transport der vareskade oppstod, alt innenfor rammen av gjeldende ansvarsbegrensning. Frigoscandia er ikke forpliktet til å erstatte innbetalte skatter og avgifter som for eksempel alkoholavgifter mv.

Hva er erstatningen per kilo ved en godkjent reklamasjon?

Maksimal erstatning er 150 kr/kg bruttovekt for innenlands transport og lagring, og for grensekryssende transporter er det 8,33 SDR/kg bruttovekt. For å sikre full erstatning for skadet eller manglende gods under alle omstendigheter, anbefaler Frigoscandia at oppdragsgiveren tegner en separat vareforsikring for transporten.

Hvordan markerer man hvis det er feil ved levering av gods?

Avvik som skal reklameres skal alltid dokumenteres i den elektroniske POD (proof of delivery), alternativt på alle gjenværende deler av fraktbrevet. Disse må signeres av godsmottakeren med en tydelig lesbar kvittering og dato.

Hva må jeg huske på når jeg skal reklamere?

Det som skal vedlegges ved en reklamasjonssak er en kopi av handelsfakturaen for å bekrefte vareverdien, samt en kopi av kvittert M-del. Hvis saken gjelder manglende gods, skal kvittert A-del vedlegges. Ved skade er det viktig å vedlegge fotodokumentasjon av skaden.

Hvordan håndterer jeg gods som er skadet og reklamert?

Når gods blir skadet, har alle parter plikt til å minimere skadens påvirkning på matsvinn og total kostnad ved å utnytte restverdiene uten å påvirke matsikkerheten.

Eventuell henting av reklamert gods skal utføres av Frigoscandia som følger: For tempererte og tørre matvarer: innen sju (7) arbeidsdager fra dagen da avgjørelsen i saken ble kunngjort for tempererte og tørre matvarer. For annet gods: innen tretti (30) arbeidsdager fra dagen da avgjørelsen i reklamasjonssaken ble kunngjort.

MERK: Frigoscandia må informeres hvis omstendigheter foreligger som rettferdiggjør tidligere destruksjon eller fjerning.

Hva regnes som forsinkelse?

Levering utenfor det skriftlig avtalte tidsvinduet eller leveringsdag.

Hva erstattes ved forsinkelse?

Ifølge transportvilkårene erstattes reklamert forsinkelse med en del av, eller maksimalt fraktens beløp, forutsatt at forsinkelsen er dokumentert og at oppdragsgiveren anses å ha lidd skade. I tilfeller der Frigoscandia har informert kunden i tide om en oppstått forsinkelse, slik at eventuell skade anses å ha blitt forhindret, gjelder ikke det ovennevnte.

Hva regnes som produktskade og emballasjeskade?

Ved en produkt- eller emballasjeskade forstås følgende:

Produktskade: Dette refererer til skader på selve produktet. Når kartongen er ødelagt, revet, eller det er hull i emballasjen, kan dette utgjøre en risiko for forurensning av forbrukerpakningen. Dette betraktes som en produktskade.

Emballasjeskade: Dette refererer til skader på transportemballasjen som ikke påvirker forbrukerpakningen direkte, for eksempel “sammenpressinger” eller klemming av kartongene. Emballasjeskader erstattes ikke.

Vennligst se mer om emballering under “Emballering, pakking og håndtering” i vår transportguide.

Hvor skal vi som kunder henvende oss hvis forsendelsen vår ikke har kommet fram?

På vår nettside finnes det en funksjon som kalles Spor sending.
https://frigoscandia.no/transportere

Start med å søke etter godset ditt i denne funksjonen. Hvis denne søket ikke besvarer spørsmålet ditt, er det greit å kontakte Frigoscandias kundeservice.

Når kan man reklamere for savnet gods hvis det ikke er funnet etter at en meldt godssøk hos Frigoscandia er startet?

Hvis godset ikke er sporet opp innen fem arbeidsdager etter at en meldt godssøk hos Frigoscandia er startet, kan godset reklameres som savnet.

Hva kvitterer mottakeren når man signerer en fraktseddel eller elektronisk kvittering (POD)?

Mottakeren skal kontrollere at antallet leverte transportenheter stemmer overens med det antallet som er oppgitt på fraktseddelen, og se etter synlige skader. Det skal også kontrolleres at godset har riktig temperatur.

Hva er en temperaturavvikelse?

En temperaturavvikelse refererer til når produkttemperaturen målt er høyere eller lavere enn den lovpålagte, anbefalte eller avtalte temperaturen for det spesifikke produktet. Toleransen for temperaturmålingen er den samme som nøyaktigheten til måleutstyret, dvs. ±0,5°C. MERK: Temperaturmålinger med IR-måler regnes ikke som gyldige målinger. Det finnes en kort opplæringsvideo om prosessen for måling hos en mottaker av gods.

Hvordan måler man temperaturen på en korrekt måte ved mottak av gods?

På Frigoscandia har vi mye informasjon om korrekt måling av temperaturer på gods. Du finner delvis informasjon om temperaturen i vår tjenesteguide. Eller så kan du bli kjent med prosessen gjennom vår video “Slik utfører du en korrekt varemottak for kjølte og frosne varer”.

Hva gjør vi med gods hvis det har en bekreftet temperaturavvik?

*Ødeleggende målinger av produktet må utføres sammen med sjåføren. Hvis mulig, ved større vareverdi, bør dette godkjennes før utførelsen av den som er eier av varen på tidspunktet for målingen, med mindre annet er avtalt. Ved temperaturavvik bør antallet målinger økes for å sikre et pålitelig resultat. Det er viktig å identifisere omfanget av avviket, det vil si hvilke paller/rullebur/ytre emballasje osv. som har riktig produkttemperatur sammenlignet med de som ikke har det. Under identifikasjonsprosessen kan det være nødvendig å utføre en “diagonal x 2 sider” måling på hver kollienhet. Oppbevar produktet raskt ved riktig temperatur til Frigoscandia henter forsendelsen for retur. I vår video “Slik utfører du en korrekt varemottak for kjølte og frosne varer” får du all informasjonen du trenger for å utføre en *ødeleggende måling.

Hva gjelder hvis skaden ikke kunne oppdages ved leveringstidspunktet?

Dette kalles skjult skade. Skade som ikke er synlig ved mottak må reklameres til Frigoscandia innen sju (7) dager fra mottaksdatoen. Det er imidlertid reklamerende parts ansvar å bevise skaden og at den skjedde før levering.